Op dit moment nemen wij geen nieuwe aanmeldingen aan. Voor supervisie en leertherapie kan dat anders zijn. Voor vragen hierover mag u altijd contact via e-mail of telefoon. U kunt u oriënteren op de website van de LVVP op de mogelijkheden bij collega’s in de regio of u kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Voor afspraken en informatie over de verdere behandelmogelijkheden kunt ons bellen op het volgende nummer: 030-699 2259.

Ook kunt u zich aanmelden per e-mail, zie contact

Nadat u zich heeft aangemeld en een afspraak heeft gemaakt ontvangt u via email een intakeformulier welke voor de eerste afspraak door u dient te worden ingevuld en aan ons dient te worden teruggezonden. Tevens ontvangt u de algemene voorwaarden, waarmee u dient akkoord te gaan alvorens de behandeling kan worden gestart.


Verwijzing

U dient zelf te zorgen voor een verwijzing van de huisarts naar de SGGZ (wij behandelen uitsluitend SGGZ problematiek). De verwijzing neemt u mee bij het eerste gesprek. Wij zijn verplicht uw identiteit te verifiëren met behulp van een geldig identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs of ID kaart). Gaarne meebrengen bij het eerste bezoek. Zonder verwijsbriefje en kopie van een geldig ID-bewijs is er voor u in ieder geval geen recht op vergoeding vanuit de zorgverzekering.

Mochten wij u niet te woord kunnen staan laat dan een berichtje achter. We bellen u dan zo snel mogelijk terug.


Ethiek

Wij werken in overeenstemming met de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). De WGBO  beschrijft de rechten en plichten van patiënten in de zorg en heeft de bescherming van de patiënt tot doel. Daarnaast zijn wij gehouden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).


Administratieve afwikkeling

De administratieve afwikkeling in de (geestelijke) gezondheidszorg is wettelijk verplicht georganiseerd rond om de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Wanneer u zich aanmeldt wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelvoorstel gedaan en een behandelovereenkomst gesloten. Als u het daar mee eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht worden genoteerd in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, of een test enz. Na afronding wordt de DBC afgesloten. Dan wordt ook duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd en gecodeerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast wordt een rekening van de DBC gemaakt. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde productgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Deze rekening gaat naar de verzekeraar indien die een contract heeft met ons. Is dat niet het geval dan gaat de rekening naar U. De verzekering zal dan achteraf een gedeelte van de rekening aan U terug betalen. Zie ook onder Tarieven


Privacy

Uitzonderingsmogelijkheid van verplichte vermelding diagnose-informatie op factuur

Cliënten in de gespecialiseerde ggz (DBC’s ggz) kunnen verklaren dat ze uit privacyoverwegingen bezwaar hebben tegen het aanleveren van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars én aan het DBC- informatiesysteem (DIS). De zorgaanbieder is dan vervolgens vrijgesteld van de wettelijke verplichting om die informatie te vermelden. De cliënt en de zorgaanbieder hoeven vóór indiening van gegevens de verklaring slechts te ondertekenen en een kopie op te sturen aan de zorgverzekeraar van de cliënt. De zorgaanbieder bewaart in het cliëntdossier een exemplaar van de afgegeven privacyverklaring. Cliënten kunnen hun behandelaar om de privacyverklaring vragen of kunnen bijgaand formulier meenemen (zie bijlage). De bedoeling is dat de behandelaar zelf de cliënt al wijst op deze privacyverklaring. De psycholoog heeft o.g.v. de Beroepscode voor psychologen de professionele verantwoordelijkheid om cliënten te informeren over belangrijke zaken m.b.t. de professionele relatie, daaronder valt ook informatie m.b.t. gegevensverstrekking, en de rechten van de cliënt (artikel III. 3.2.5).

Wat maakt de privacyverklaring mogelijk?

Met de verklaring wordt ook vrijstelling verkregen van het aanleveren van (gepseudonimiseerde) gegevens aan het onderzoeksgegevensbestand DIS (DBC – informatiesysteem). De zorgaanbieder kan bovendien op verzoek van de cliënt een zodanige betalingsprocedure met de zorgverzekeraar afspreken dat uit de gedeclareerde tarieven ook geen diagnose afgeleid kan worden.

Op cliënten die hun zorg zelf betalen en geen vergoeding van de zorgverzekeraar vragen, is de verplichting tot het aanleveren van de genoemde informatie in het geheel niet van toepassing.

Waarom bestaat deze privacyregeling?

Behandelaars zijn gehouden aan geheimhouding van informatie over hun cliënten, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt. De rechter heeft zich in, een over deze zaak aangespannen procedure, over dit spanningsveld gebogen. De rechter heeft bepaald dat de wettelijke verplichting tot deze privacygevoelige diagnose-vermelding op zich wel in het belang is van het goed functioneren van de wettelijke zorgverzekering. Hij heeft echter ook bepaald dat de verplichting alleen acceptabel is als er een uitzonderingsmogelijkheid is voor mensen met privacy bezwaren.

Zorgverzekeraars stellen overigens dat zij voor de wijze waarop hun personeel omgaat met vertrouwelijke informatie een gedragscode hebben. Deze gedragscode met bijbehorend protocol materiele controle moet voorzien zijn van een goedkeurende verklaring van het College Bescherming Persoonsgegevens. Zorgverzekeraars hebben in uiterste instantie de bevoegdheid om gegevens over de behandeling te controleren; dit mag dan alleen door een adviserend geneeskundige van de zorgverzekeraar plaatsvinden.

Waar vind ik meer informatie?

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor meer achtergrondinformatie kunt u ook terecht op de website van de Stichting KDVP.

Privacy en onze praktijk

Wij waarborgen te allen tijde uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Over uw bezoek aan onze praktijk wordt zonder uw (schriftelijke) toestemming geen informatie aan derden verstrekt. U hebt daarbij altijd het recht op inzage in de correspondentie.