Alvorens de behandeling te starten ontvangt u per email een intakeformulier welke u voor de eerste afspraak dient in te vullen en aan ons dient terug te sturen. Tevens ontvangt u de algemene voorwaarden, waarvan u kennis dient te nemen en een akkoord voor dient te geven. Vervolgens vinden er een of meerdere intakegesprekken plaats. In deze intake worden uw klachten geïnventariseerd en wordt informatie verzameld over uw achtergrond en functioneren op diverse levensgebieden (werk, thuis, relaties). We maken hierbij ook vaak gebruik van vragenlijsten. Daaronder vallen ook periodieke metingen bij aanvang, tussentijds en aan het einde van uw behandeling aan de hand van de zogenaamde “Routine Outcome Monitoring (ROM)”. ROM houdt in dat routinematig de toestand van patiënten in kaart wordt gebracht met behulp van gestandaardiseerde instrumenten. ROM vindt plaats in het kader van de evaluatie van behandelingen en kan leiden tot effectievere behandelingen (Lambert, 2007; Drukker et al. 2010). ROM heeft dus primair als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en is daarmee vooral een behandeltool.

Op basis van de verzamelde informatie wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Het behandelplan bevat afspraken over behandeldoelen, werkwijze, verwachte aantal sessies en voorwaarden. Dit wordt door zowel cliënt(e) als therapeut(e) ondertekend. De keuze van de therapievorm baseren wij op de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Ook gedurende de behandeling (doorgaans een keer per jaar) en aan het einde van de behandeling worden (tussentijdse) metingen met behulp van de ROM uitgevoerd, teneinde de voortgang en de resultaten van de behandeling te meten.

Verhindering/annuleren van afspraken of te laat
Bij verhindering verzoeken wij u zo snel als mogelijk doch uiterlijk één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) voor de afspraak uw afmelding door te geven via een mailbericht aan info@aalders-wismans.nl of telefonisch op telefoonnummer 030-6992259. Doet u dit niet, of niet tijdig, dan zijn wij genoodzaakt kosten (€ 85) hiervoor in rekening te brengen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden en kan er daarom besloten worden de behandeling te stoppen. Te laat komen betekent geen verlenging van de zitting met de te laat gekomen tijd.

Klachten
Klachten van u over de bejegening of over de behandeling kunt het beste in eerste instantie met ons zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek kunnen worden opgelost. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen op deze manier op te lossen, dan kan een LVVP-bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Is de klacht dusdanig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kan u de onafhankelijke klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.