Tarieven

Aalders en Wismans is een praktijk voor de specialistische GGZ (SGGZ). Wij behandelen geen problematiek vallend onder de gegeneraliseerde basis GGZ (BGGZ).

Verzekerd via het basispakket van uw zorgverzekering

Iedere Nederlander is sinds 1 januari 2006 verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Vanaf 1 januari 2008 valt ook de geestelijke gezondheidszorg (waaronder psychotherapie) in dit basispakket. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Klik hier voor actuele informatie over de basisverzekering. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/basisverzekering

Psychotherapie wordt, met uitzondering van psychoanalyse en de diagnoses aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen en werk- en relatieproblemen, in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

Wat is een DBC?

Wanneer u zich aanmeldt bij een zorgaanbieder wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het daar met de zorgaanbieder over eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De zorgaanbieder noteert uw diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, een test enzovoorts. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de zorgaanbieder een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d.

De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

Facturatie
De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling opgesteld(dan wel na 1 jaar). Wat er met de rekening gebeurt, hangt af van de vraag wat voor soort polis u hebt en of uw zorgaanbieder een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Er verandert momenteel veel op het gebied van polissen en wat wel en niet vergoed wordt. Klik hier voor actuele informatie omtrent de verschillende soorten polissen.  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/welke-polissen-biedt-de-zorgverzekering.html

Eigen risico

Vanaf 2016 bedraagt het (minimale) eigen risico van uw zorgverzekering 385 euro per jaar.

Het jaar van de start van de behandeling is leidend bij de declaratie van de behandeling en de inning van het eigen risico. Bij een vervolgbehandeling is de datum van dat vervolg leidend. De Zorgverzekeringswet zegt daarover: “Kosten van zorg of een andere dienst worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is genoten, met dien verstande dat de kosten van zorg of een andere dienst die in twee achtereenvolgende kalenderjaren is genoten en door de zorgaanbieder of andere dienstverlener in één bedrag in rekening wordt gebracht, worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is aangevangen.”

Vanaf 2022 dubbel eigen risico in het zorgprestatiemodel

Inherent aan het ontwerp van het zorgprestatiemodel is dat een patiënt die tijdens de behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt, twee keer het eigen risico betaalt: één keer in het startjaar en een keer in het daarop volgende jaar waarin de therapie nog doorloopt. Dit is niet alleen het geval bij de overgang van de oude bekostiging in 2021 naar de nieuwe bekostiging in 2022; het is een structurele verandering. Een zeer onwenselijke situatie. De LVVP heeft meermalen en aan meerdere tafels aangedrongen op aanpassing hiervan, maar hieraan is geen gehoor gegeven. Informeer patiënten wiens behandeling over de grens van het kalenderjaar heengaat, hier zo snel mogelijk over! U heeft immers een informatieplicht.

Waarom een dubbel eigen risico?

De oorzaak van het dubbele eigen risico is dat bij de nieuwe bekostiging niet meer gewerkt wordt met één langer lopende prestatie (product of dbc), maar met losse prestaties in de vorm van consulten. Stel dat een patiënt met de behandeling start in september en deze patiënt gaat in mei het jaar erop uit behandeling; dan betaalt hij in de huidige situatie één keer het eigen risico, in de nieuwe situatie is dat twee keer.

Te verwachten gevolgen

De LVVP vindt dit zeer onwenselijk. Met name in de generalistische basis- ggz betekent dit feitelijk dat de patiënt de behandeling vrijwel geheel zelf betaalt door het eigen risico twee keer te betalen; dit kan ook gelden voor patiënten in de lagere dbc-klassen. Vooral voor patiënten met een kleine beurs wordt de zorg zo onbetaalbaar. Zij zullen zich terecht afvragen waarom ze überhaupt verzekerd zijn, als ze de zorg toch niet vergoed krijgen.
Ook kan het betekenen dat patiënten zorg gaan uitstellen. Geen enkele patiënt zal nog in november of december willen starten met therapie; iedereen wacht tot het weer januari is. In het kader van de wachtlijstproblematiek is dit zeer onwenselijk.
De rekening wordt vooral betaald door mensen die minder zorg consumeren. Patiënten die hoog in de dbc’s zitten, maken vrijwel altijd hogere zorgkosten en zijn dus feitelijk elk jaar al hun eigen risico kwijt. Voor hen verandert er dus niet zoveel.
De LVVP heeft dit al diverse keren en op meerdere plekken aangekaart. Dit wordt echter wel de realiteit.

In the end hogere zorgkosten

Staatssecretaris Blokhuis schreef in de Kamerbrief over het zorgprestatiemodel dat de laagdrempeligheid van de zorg en de kortdurende behandeling gewaarborgd moet blijven. Dit eigen risicobeleid is hieraan contrair: de boodschap is dat men beter méér zorg kan gaan afnemen, omdat men het eigen risico toch al kwijt is; patiënten zullen dan eerder opteren voor gespecialiseerde ggz, waarmee de zorgkosten zullen toenemen en de maatschappij als geheel op den duur duurder uit zal zijn.

No show

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur op werkdagen voor de afspraak) moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’ meer. Uw therapeut informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie aan hem/haar verschuldigd bent. Dat is op dit moment 85 euro.

Soort polis

Wat er met de rekening gebeurt, hangt af van de vraag wat voor soort polis u heeft en of uw zorgaanbieder een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Indien u een restitutiepolis heeft, bent u vrij in de keuze van zorgaanbieder, ongeacht of deze een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan ook een groot deel van de behandeling vergoed, tot 100% van de kosten.
Bij andersoortige polissen (meest voorkomend de naturapolis), wordt slechts een deel van de kosten door uw zorgverzekeraar vergoed, indien wij geen overeenkomst met deze zorgverzekeraar hebben afgesloten. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. U bent als cliënt te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling voortvloeiende uit de intake en behandeling.
Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Niet verzekerde zorg

Zitting relatietherapie kost 150 euro per 75 minuten. Zelf betalers betalen 95 euro per 45 minuten.